czwartek, 20 czerwiec 2024

1. Definicje

Internetowa Gazeta Fotograficzna (serwis) - stworzony przez KENGRAF wortal podłączony jest do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie zmechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez KENGRAF i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym), Portalem (internetowym), Wortalem (internetowym) oraz Witryną (internetową).

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez KENGRAF, tj.: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, stron transakcyjnych a także świadczenia innych usług. Usługi informacyjne - oznacza udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL (dotyczy wszystkich stron Serwisu).

Forum dyskusyjne - oznacza umożliwienie Użytkownikom wyrażenia własnej opinii na dany temat oraz opublikowanie jej opinii na stronach Serwisu,

Usługi wyszukiwawcze - oznacza umożliwienie Użytkownikom zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisane na serwerach danych tj. wyszukiwarka, katalog, oferty pracy, słownik, bazy teleadresowe, rankingi rynku.

Usługi komunikacyjne - oznacza umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych, w tym: subskrypcji newsletterów, publikowania komentarzy i opinii, usług wzajemnego powiadamiania o zasobach

Czat - oznacza umożliwienie wymiany wiadomości miedzy Użytkownikami w trybie on-line, systemy kojarzenia osób - umożliwienie Użytkownikom wprowadzenie wybranych informacji o własnej osobie oraz prezentowanie ich na stronach Serwisu, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości od/przez inne osoby za pomocą Serwisu.

Systemy kont pocztowych - oznacza umożliwienie Użytkownikom wysyłanie oraz odbieranie wiadomości wysłanych przez inne osoby w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Regulaminy szczegółowe (dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przezKENGRAF lub na podstawie umów z KENGRAF przez inne podmioty) udostępniane są przez KENGRAF lub podmiot świadczący dane usługi, na odpowiednich stronach umożliwiających korzystanie z tych usług. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym (w szczególności wypowiedzi na forum oraz komentarzy do wiadomości).

3. Techniczne warunki świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

    • połączenie z siecią Internet,
    • przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna,
    • w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
4. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa oświadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez KENGRAF podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie zodpowiednich usług.

5. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez KENGRAF można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego, na adres: KENGRAF, ul. Powstańców Śląskich 30, 01-381 Warszawa. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje o osobie zgłaszającej reklamację tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia KENGRAF.

6. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

KENGRAF zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania wnim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny zobowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

KENGRAF zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. KENGRAF nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. KENGRAF nie udziela żadnej gwarancji że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do: merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka została eksplicite sformułowana w dokumencie sygnowanym przez KENGRAF.

KENGRAF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania finansami, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu oraz wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

7. Prawo własności intelektualnej

KENGRAF udostępniając Użytkownikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

KENGRAF informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany wSerwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Copyright © 1999-2004 KENGRAF Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz KENGRAF. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez KENGRAF w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie wzakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez KENGRAF lub przez inny uprawniony podmiot.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) zmateriałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie wInternecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. KENGRAF zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.

8. Ochrona prywatności

KENGRAF w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. KENGRAF pragnie zapewniać dostęp do jak największego wyboru informacji oraz usług dostarczanych zapośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w strefę prywatności Użytkowników.

KENGRAF uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych. Informacje te będą gromadzone oraz wykorzystywane przez KENGRAF w zgodzie z zasadami opisanymi poniżej.

Rodzaje gromadzonych informacji

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą w różnych akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez KENGRAF samodzielnie lub pod patronatem, a także kiedy korzystać będą z oferty usług Serwisu, w tym zakupów drogą on-line, uczestnictwa w pogawędkach internetowych, rezerwacji imprez, dostarczania wybranych przez Użytkowników informacji oraz innych spersonalizowanych działań Serwisu.

Zgłaszanie KENGRAF problemów związanych z korzystaniem z Serwisu może także wymagać podania informacji osobistych. KENGRAF zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji

KENGRAF gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań oraz potrzeb aby dostarczać im te materiały których rzeczywiście potrzebują. Pragnąc zapewnić Użytkownikom bezpłatne serwisy i usługi KENGRAF udostępnia Serwis również reklamodawcom. Poszerzanie informacji na temat zachowań Użytkowników pomaga w lepszym gospodarowaniu dostępną powierzchnią reklamową, a w konsekwencji emisji reklam w zależności od zainteresowań Użytkowników.

Przekazywanie informacji

KENGRAF gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku oraz odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych poniżej

KENGRAF zastrzega sobie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, prawo do przekazywania informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym sponsorami i partnerami biznesowymi.

KENGRAF ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym oraz potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym oraz potencjalnym reklamodawcom, jednak wyłącznie w postaci zagregowanej charakteryzującej całą populację Użytkowników Serwisu.

Ochrona danych osobowych

KENGRAF w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla świadczenia odpowiednich usług. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla dokonania rozliczenia z tytułu świadczenia danej usługi. Wówczas, przy formularzu podawania tych danych, umieszczone zostaną odpowiednie zapisy określające sposób korzystania z nich przez KENGRAF.

KENGRAF jest administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Serwisu chyba, że umieszczony bezpośrednio przy formularzu regulamin stanowi inaczej. Użytkownik ma prawo do wglądu wswoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi. Wówczas oświadczenie takie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych przez KENGRAF.

Gwarancja prawa wyboru

Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji osobistych. Wwypadku gdy Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać tych informacji mogą zrezygnować z udziału w formach działalności Serwisu wymagających podania informacji.

Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja o funkcji oraz celu oprogramowania lub danych niestanowiących składnik treści usługi, wprowadzanych przez KENGRAF do systemu teleinformatycznego Użytkownika

KENGRAF zapewnia, że będzie dokładać szczególnych starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony wszystkim przekazanym informacjom osobistym oraz by uczynić korzystanie z Serwisu najbardzej bezpiecznym dla Użytkowników. KENGRAF zwraca Użytkownikom uwagę, że oni sami są odpowiedzialni za utrzymanie wtajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu. W szczególności odpowiednich haseł. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.

W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty należy również zawrócić uwagę na fakt, że podawanie własnych danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do sytuacji takich stosowane jest niniejsze porozumienie. Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.

KENGRAF w celu zbierania informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

9. Postanowienia dodatkowe

KENGRAF nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, zakorzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. KENGRAF zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

Nasz adres:

Nasz adres mogą Państwo znaleźć klikając na link ‘Kontakt’ znajdujący się w stopce niniejszej strony.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystywaniem przez nas Państwa informacji osobowych prosimy o kontakt, a dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.

Kontakt z nami:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez umieszczony formularz na stronie kontaktowej.